Produkty:Oxid meďnatý p.a.

CuO

Copper(II) oxide

CAS [1317-38-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,05%
Pbmax. 0,05%
Celková S max. 0,01%
Celkový Nmax. 0,002%
Látky nerozp. v HClmax. 0,02%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni ur?enom pre likvid

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.