Produkty:Oxid olovnatý žltý p.a.

PbO

Lead(II) oxide yellow

CAS [1317-36-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,002%
Femax. 0,001%
Celkový Nmax. 0,001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 61Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.
R 62Možné riziko poškodenia plodnosti.
R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.