Produkty:Oxid zinočnatý p.a.

ZnO

Zink oxide

CAS [1314-13-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,002%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,01%
Camax. 0,02%
Látky nerozp. v zriedenej H2SO4max. 0,01%

Piktogramy

Pozor

H vety

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.