Produkty:Parafínový olej p.a.

CAS [8042-47-5]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H331 Toxický pri vdýchnutí.

P vety

P312  Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P341 Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.