Produkty:Paraformaldehyd p.a.

(CH2O)n

CAS [30525-89-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 95%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.
H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.