Produkty:Peroxid sodíka p.a.

Na2O2

Sodium peroxide

CAS [1313-60-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 95%
Síranymax. 0,001%
Chloridymax. 0,002%
Celkový Nmax. 0,003%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 8Uchovávajte nádobu suchú.
S 27Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
S 39Použite ochranu očí/tváre.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.