Produkty:Peroxid vodíka p.a.

H2O2

Hydrogen peroxide

CAS [7722-84-1]

Špecifikácia

Obsah33-35%
Síranymax. 0,0005%
Chloridymax. 0,0005%
Neprchavé látkymax. 0,005%
Pbmax. 0,00003%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

S vety

S 3Uchovávajte na chladnom mieste.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/39Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.