Produkty:Persíran draselný p.a.

K2S2O8

Peroxodisíran draselný

CAS [7727-21-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,003%
Mnmax. 0,0001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P342 + P311Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R 42/43Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.