Produkty:Antrachinón p.a.

C14H8O2

CAS [84-65-1 ]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%
Teplota vzplanutia185°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.