Produkty:Petroléter 40 - 65°C p.a.

Petroleum ether

CAS [101316-46-5]

Špecifikácia

Neprchavé látkymax. 0,002%
Destilačné rozmedzie40 - 64°C
Voľné kyselinymax. 0,001%
Bod vzplanutia- 58 až -18°C
Voľné zásadymax. 0,001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315  Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 65Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R 48/20Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S 62Pri požití nevyvolávajte zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.