Produkty:Propylalkohol p.a.

C3H8O

1-Propanol

CAS [71-23-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Neprchavé látkymax. 0,001%
H2Omax. 0,1%
Voľné kyselinymax. 0,01%
Bod vzplanutia15°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 39Použite ochranu očí/tváre.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.