Produkty:Pyrosiričitan draselný p.a.

K2S2O5

Disiričitan draselný

CAS [16731-55-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 96%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,001%
Asmax. 0,0001%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 31Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.