Produkty:Rodanid amónny p.a.

NH4SCN

Tiokyanatan amónny

CAS [1762-95-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 98,5%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,01%
Popolmax. 0,02%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.