Produkty:Rodanid draselný p.a.

KSCN

Tiokyanatan draselný

CAS [333-20-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,0001%
Pbmax. 0,0005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Pozor

H vety

EUH 032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.