Produkty:Benzaldehyd p.a.

C6H5CHO

Aldehyd kyseliny benzoovej

CAS [100-52-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Voľné kyselinymax. 0,5%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.