Produkty:Selén práškový p.a.

Se

CAS [7782-49-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Cumax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 53Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
R 23/25Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 28.1Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 20/21Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.