Produkty:Síra prášková p.a.

S

Sulfur

CAS [7704-34-9]

Špecifikácia

Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Zbytok po žíhanímax. 0,2%

Piktogramy

Pozor

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

R vety

R 16Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.
R 23Jedovatý pri vdýchnutí.