Produkty:Síran draselný p.a.

K2SO4

Potassium sulfate

CAS [7778-80-5]

Špecifikácia

Chloridymax. 0,0005%
Camax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%
Mgmax. 0,002%
Ťažké kovy(Pb)max. 0,001%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.