Produkty:Síran hlinitý p.a.

AL2(SO4)3 .18H2O

Aluminum sulfate

CAS [7784-31-8]

Špecifikácia

Femax. 0,01%
NH4max. 0,05%
pH(2% v H2O)2,5 - 4
Ťažké kovy(Pb)max. 0,005%
Obsah Al2(SO4)351 - 59%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.