Produkty:Benzín lekárenský Čsl.

CAS [8032-32-1]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H350  Môže spôsobiť rakovinu

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 21Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
R 22Škodlivý po požití.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 21/22Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly