Produkty:Síran chromito-draselný p.a.

KCr(SO4)2 . 12H2O

Potassium chromium(III)sulfate

CAS [7788-99-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Chloridymax. 0,02%
Femax. 0,02%
Pbmax. 0,005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.