Produkty:Síran kobaltnatý heptahydrát p.a.

CoSO4 . 7H2O

Cobalt(II) sulfate

CAS [10026-24-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,003%
Femax. 0,01%
Látky ner. v H2Omax. 0,01%
Cumax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 49Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.
R 42/43Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.