Produkty:Síran lítny monohydrát p.a.

Li2SO4 . H2O

Lithium sulfate monohydrate

CAS [10377-48-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,002%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.