Produkty:Síran manganatý monohydrát čistý

MnSO4 . 5H2O

CAS [7758-99-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,01%
Femax. 0,03%
Látky ner. v H2Omax. 0,01%
Látky nezraž. sa s H2Smax. 0,2%

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.