Produkty:Síran nikelnatý heptahydrát p.a.

NiSO4 . 7H2O

Nickel(II) sulfate heptahydrate

CAS [10101-98-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu vzariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 42/43Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.