Produkty:Síran zinočnatý heptahydrát p.a.

ZnSO4 . 7H2O

Zink sulfate

CAS [7446-20-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,01%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 36/38Dráždi oči a pokožku.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.