Produkty:Síran železnatý heptahydrát p.a.

FeSO4 . 7H2O

Ferrous sulfate

CAS [7782-63-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%
Fe(III)max. 0,2%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.