Produkty:Siričitan sodný bezvodý p.a.

Na2SO3

Sosium sulfite anhydrous

CAS [7757-83-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 31Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.