Produkty:Sodík kovový

Na

CAS [7440-23-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P231 Manipulujte v prostredí s inertným plynom.
P232 Chráňte pred vlhkosťou.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  vysoko horľavý

R vety

R 14Prudko reaguje s vodou.
R 15Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.
R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 14/15Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.