Produkty:Šťaveľan sodný p.a.

C2Na2O4

Sodium oxalate

CAS [62-76-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 21/22Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.