Produkty:Benzylalkohol p.a.

C6H5CH2OH

CAS [100-51-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,025%
Femax. 0,00005%
Pbmax. 0,00001%
Voľné kyselinymax. 0,01%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.