Produkty:Tiomočovina p.a.

CH4N2S

Thiourea

CAS [62-56-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Teplota topenia170 - 175°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 63Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.