Produkty:Tiosíran sodný p.a.

Na2S2O3 . 5H2O

Sodium thiosulfate

CAS [10102-17-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,2%
Chloridymax. 0,02%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)6 - 8,5

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Karta bezpečnostných údajov