Produkty:Toluén čistý

C7H8

Toluene

CAS [108-88-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Bod vzplanutia4°C

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.