Produkty:Trietanolamín p.a.

C6H15NO3

CAS [102-71-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,012%
Femax. 0,0001%
Pbmax. 0,0005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.