Produkty:Benzylchlorid p.a.

C6H5CH2Cl

alfa-Chlortoluen

CAS [100-44-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P311 Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 23Jedovatý pri vdýchnutí.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 37/38Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 38V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.