Produkty:Trichlóretylén p.a.

C2HCl3

CAS [79-01-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Zbytok po odparenímax. 0,001%
Alkáliemax. 0,005%
Kyselinymax. 0,001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 52/53Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.