Produkty:Uhličitan bárnatý p.a.

BaCO3

Barium carbonate

CAS [513-77-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 98,5%
Chloridymax. 0,03%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Camax. 0,05%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.