Produkty:Uhličitan horečnatý - zásaditý p.a.

4MgCO3.Mg(OH)2.5H2O

CAS [39409-82-0]

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.