Produkty:Uhličitan meďnatý - zásaditý čistý

CuCO3.Cu(OH)2

CAS [12069-69-1]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 95%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.