Produkty:Uhličitan sodný dekahydrát p.a.

Na2CO3 . 10H2O

Sodium carbonate

CAS [6132-02-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,002%
Femax. 0,0005%
Ťažké kovy(Pb)max. 0,002%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36Dráždi oči.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.