Produkty:Vínan antimonilo-draselný p.a.

C4H4KO7Sb . 0,5H2O

CAS [28300-74-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,05%
Chloridymax. 0,01%
Femax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.