Produkty:Xylén (zmes izomerov) čistý

C8H10

Xylene

CAS [1330-20-7]

Špecifikácia

Destil. rozhranie136 - 143°C
Teplota zakaleniamax. +10°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 10Horľavý.
R 20/21Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
R 38Dráždi pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.