Produkty:Chlorid strontnatý hexahydrát p.a.

SrCl2 . 6H2O

Stroncium chloride hexahydrate

CAS [10025-70-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,001%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%
pH(5% v H2O, 20°C)5 - 7

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.