Produkty:Jód - roztok 0,02M p.a.

I2

CAS [7553-56-2 ]

Špecifikácia

c(I2)0,02mol/1000 ml

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
R 20/21Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.