Produkty:Metylčerveň, sodná soľ p.a.

C15H14N3NaO2

CAS [845-10-3]

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.