Produkty:Oxid železitý p.a.

Fe2O3

Iron(III) oxide

CAS [1309-37-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,01%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,01%
Camax. 0,02%
Celkový Nmax. 0,005%
Látky nerozp. v HClmax. 0,01%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.