Produkty:Metylová modrá (Cotton blue, Acid blue 93) p.a.

C37H27N3Na2O9S3

CAS [28983-56-4]

Špecifikácia

IndikátorpH 9,4 - 14,0
Rozpustnosť v etanolenerozp.
Rozpustnosť v H2O(20°C)30 g/l

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.