Produkty:Etylénglykol dimetyléter p.a.

C4H10O2

CAS [110-71-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Teplota topenia-69°C
Bod vzplanutia-6°C
Teplota varu84 - 86°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 019 Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 19Môže vytvárať výbušné peroxidy.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.
R 60Môže poškodiť plodnosť.
R 61Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.