Produkty:Hydroxid sodný p.a.

NaOH

CAS [1310-73-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,0005%
Femax. 0,0008%
Na2CO3max. 0,5%
Chloridymax. 0,0008%

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 37/39Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.